Polityka Prywatnosci

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informuję, iż:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie działające pod nazwą Polskie Towarzystwo Gimnastyczne Sokół – Świat Pracy z/s ul. Mickiewicza 4, 33 – 100 Tarnów, NIP: 8731495664, REGON: 85043113000000, KRS: 0000026398.

2. Pani/Pan może się skontaktować się z Administratorem przez formularz kontaktowy.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze- t.j. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z przepisami ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach oraz na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO). w szczególności w celu złożenia w/w petycji do odpowiedniego
podmiotu/organu.

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty/ organy, do których skierowana jest w/w petycja na podstawie przepisów prawa lub podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodniej z art. 28 RODO (tzw. podmioty przetwarzające np. biuro księgowe, kancelaria prawna) a także osoby upoważnione przez administratora do przetwarzania danych osobowych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres

4. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze oraz do realizacji Pana/Pani uprawnienia w postaci udzielenia poparcia dla w/w petycji.

5. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu – w zakresie i na zasadach przewidzianym przez RODO:

a) prawo dostępu do treści danych, zgodnie z art. 15 RODO ,
b) prawo do sprostowania danych, zgodnie z art. 16 RODO,
c) prawo do usunięcia danych – w trybie przewidzianym art. 17 RODO,
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych – w trybie przewidzianym art. 18 RODO,
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, zgodnie z art. 21 RODO,
f) prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO,
g) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

8. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania